VEB als aankoopcentrale

De taak van het VEB

Het Vlaams Energiebedrijf nv (VEB) werd in 2012 opgericht door de Vlaamse regering op basis van het decreet van 15/07/2011. Het VEB is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van privaat recht (nv) en heeft rechtspersoonlijkheid. Eén van de haar toegewezen taken volgens het decreet van 15/07/2011 is het leveren van gas en elektriciteit en het faciliteren, het aanbieden en het coördineren van energiediensten om energiebesparende maatregelen en milieuvriendelijke energieproductie in gebouwen te verwezenlijken. 
 

Activiteiten van de aankoopcentrale

Entiteiten die onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten (“aanbesteder”) kunnen gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale voor:
 
  1. de verwerving van leveringen en/of diensten bestemd voor die aanbesteders. In dat geval koopt het VEB leveringen en/of diensten, en verkoopt deze door aan de aanbesteders (het groothandelaar-model), en/of
  2. de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten bestemd voor die aanbesteders. In dat geval treedt het VEB op als facilitator, maar de concrete aankoop vindt plaats tussen de aanbesteder en de gekozen opdrachtnemer.
  3. ondersteuning bij aankoopactiviteiten (de “aanvullende aankoopactiviteiten”), met name:
    1. technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt overheidsopdrachten of raamovereenkomsten te plaatsen voor werken, leveringen of diensten;
    2. adviesverlening over het verloop of de opzet van plaatsingsprocedures;
    3. voorbereiding en beheer van plaatsingsprocedures namens en voor rekening van de betrokken aanbesteder.
 
 
Klanten van VEB kunnen binnen het overheidsopdrachtenrecht van het VEB als aankoopcentrale gebruik maken. Volgens artikel 47, §2 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 kunnen aanbesteders de levering en diensten die het VEB als aankoopcentrale aankoopt, zonder toepassing van een plaatsingsprocedure van het VEB kopen. Volgens artikel 47, §4 van dezelfde wet kunnen aanbesteders bovendien, opnieuw zonder toepassing van een plaatsingsprocedure, een overheidsopdracht voor diensten betreffende de activiteiten als aankoopcentrale, met inbegrip van de aanvullende aankoopactiviteiten, via het VEB bekomen.

 

Leveren van gas en elektriciteit als aankoopcentrale

 
Voor wat de levering van gas en elektriciteit betreft, heeft het VEB geopteerd om zich te organiseren als een aankoopcentrale die de energie zelf eerst aankoopt (i.e. het groothandelaar-model). Het VEB organiseert hiervoor zelf een aanbesteding waarbij de concurrentie speelt. De klanten van het VEB kunnen vervolgens van het VEB de energie aankopen.
 
Voor het aansluiten bij de VEB-aankoopcentrale zal het VEB de entiteit een leveringscontract voor gas en/of elektriciteit voorleggen dat na ondertekening eveneens als bewijs van aansluiting bij de aankoopcentrale dienst doet. De leveringscontracten kunnen van bepaalde of onbepaalde duur zijn, waarbij de klant de keuze krijgt tussen contracten van één tot vier jaar. Ter dekking van haar kosten in het kader van deze activiteit rekent het VEB aan haar klanten een kostendekkende vergoeding aan per geleverde hoeveelheid energie.
 
Als aankoopcentrale en vergunde leverancier van gas en elektriciteit in Vlaanderen (maar ook in het bezit van leveringsvergunningen voor Wallonië en Brussel) zal het VEB over de jaren heen op geregelde tijdstippen en in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten zelf overheidsopdrachten in de markt plaatsen teneinde de nodige volumes gas en elektriciteit (en bijhorende ondersteunende diensten) te kunnen aankopen ten behoeve van de levering aan haar eigen klanten.
 

Leveren van energie-efficiëntiediensten

 
Voor wat de behandeling van energieprestatieprojecten betreft, plaatst het VEB als aankoopcentrale overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten bestemd voor aanbesteders (i.e. het bemiddelaar-model). Haar klanten kunnen vervolgens gebruik maken van een door het VEB, als aankoopcentrale, gesloten opdracht of raamovereenkomst. Afhankelijk van de raamovereenkomst zal ook het VEB de deelopdrachten gunnen of zal de klant dit doen.
 
Juridisch is het steeds de klant die de contractuele relatie aangaat met de uitvoerder van (i) de overheidsopdracht, of (ii) de deelopdracht onder de raamovereenkomst. De klant blijft bovendien verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de onderdelen van de opdracht waarvoor zij zelf (en niet het VEB) instaat .
 
Merk op dat het VEB sommige (eventueel nog te ontwikkelen) energie-efficiëntiediensten of producten in het kader van energie-efficiëntieprojecten in de toekomst ook zelf zou kunnen aankopen, en aan haar klanten doorverkopen (i.e. het groothandelaar-model).
 
In het kader van het organiseren van een overheidsopdracht (incl. raamovereenkomst) voor haar klant voert het VEB activiteiten uit die met de voorbereiding van het in de markt zetten van een overheidsopdracht gepaard gaan (“aanvullende aankoopactiviteiten”). Zo zal het VEB bv. voorafgaande inventarisaties opmaken, metingen (laten) uitvoeren, bekijken welke vormen van renovatie voor energie-efficiëntie in aanmerking kunnen komen en volgens welke juridische principes, enz. Vanuit haar expertise zal het VEB dan de opmaak verzorgen van het in de markt te zetten bestek en assisteren bij het evalueren van de offertes die hierop ingediend worden.
 
Voor de aankoopactiviteiten en de aanvullende aankoopactiviteiten die het VEB uitvoert zal zij een kostendekkende vergoeding aanrekenen aan haar klanten.
 

De doelgroep van het VEB

 
In de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en het VEB nv 2019-2023 is onder artikel 2 de missie en strategisch kader van het VEB bepaald, waarbij het VEB ondermeer organisaties zal ontzorgen die aankopen volgens de Wet op Overheidsopdrachten op vlak van integraal  duurzaam energiebeheer.
 
Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich dan ook prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid (Vlaamse agentschappen, Vlaamse steden en gemeenten, OCMW ’s, scholen, huisvestingsmaatschappijen, zorgsector …..). Om na te gaan of een entiteit verplicht onder de wetgeving overheidsopdrachten valt, wordt er in eerste instantie gekeken naar de definities die in de Wet van 17/06/2016 zijn opgenomen en naar de lijst “Eenheden van de publieke sector” die wordt opgemaakt door de Nationale Bank.
 
Aanvragen tot toetreding vanwege andere publieke entiteiten (vb. Federale Overheid) zijn sinds 2017 ook mogelijk. De voorwaarde is dat de link met de gewestbevoegdheden inzake energie en de missie van het VEB behouden blijft.