Veelgestelde vragen actieplan energie-efficiëntie

 • Wie kan beroep doen op de middelen van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Bij de goedkeuring van het Actieplan Energie-Efficiëntie werd beslist welke entiteiten onder het toepassingsgebied vallen. Hier vindt u deze entiteiten opgesomd. Het Facilitair Bedrijf en de VRT bekwamen een afzonderlijke regeling en kunnen geen beroep meer doen op de middelen uit het Actieplan.
 • Wat als onze gebouwen inkantelen in het Facilitair Bedrijf?
  Indien gebouwen worden ingekanteld naar het Facilitair Bedrijf, zijn aanvragen mogelijk zolang de entiteit nog verantwoordelijk is voor het beheer. Deze aanvragen worden ter goedkeuring aan het Facilitair Bedrijf voorgelegd.
 • Welk van beide aanvraagformulieren kan ik indienen?
  Vraag je ondersteuning voor een energiebesparingsmaatregel zoals een schrijnwerkrenovatie of dakisolatie, gebruik dan het standaard aanvraagformulier. Voor ondersteuning bij een Masterplan Energie, een energiescan of monitoring, gebruik je het aanvraagformulier voor ‘indirecte’ maatregelen.
 • Mag mijn project al in uitvoering zijn?
  De werken voor de projecten waarvoor steun werd aangevraagd, mogen nog niet gestart zijn bij de toekenning. Zij moeten binnen een jaar na toekenning aanvangen. 
  Als aanvangsdatum wordt gekeken naar de publicatiedatum in geval van aankoopprocedure met bekendmaking of de gunningsdatum bij andere vormen van overheidsopdrachten.

   
 • Waarom leidt mijn elektriciteitsbesparing niet tot een koolstofbesparing?
  Het interne klimaatplan focust zich, net zoals het Vlaams Energie- en Klimaatplan, op de zogenaamde ‘niet-ETS broeikasgassen’. Bij gebouwen is dit de besparing bij maatregelen die leiden tot minder gas- en stookolieverbruik. De reductie van broeikasgassen bij elektriciteitsproductie wordt verminderd via de handel in emissierechten en is een Europese bevoegdheid. De entiteiten van de Vlaamse overheid hebben wel de verplichting om groene elektriciteit te verbruiken om zo de productie van groene energie te stimuleren.
 • Komen projecten in aanmerking waarvan het bestek al uitgestuurd of gegund is?
  Met het Actieplan Energie-Efficiëntie willen we bereiken dat nieuwe projecten en ideeën uit de schuif komen en in daden worden omgezet. We vinden het geweldig dat er al initiatieven genomen zijn en projecten gelanceerd zijn, maar die kunnen niet meer door het Actieplan Energie-Efficiëntie worden betoelaagd. We willen een duwtje geven om nieuwe projecten in de begroting op te nemen. In die zin komen projecten waarvoor het bestek al uitgezonden is, niet meer in aanmerking steun vanuit het actieplan.
 • Hoe mogen we de uitgespaarde middelen bij besparing hoger dan de vooropgestelde doelstelling aanwenden?
  Entiteiten die meer besparen dan de vooropgestelde doelstelling en hun energiekosten zien dalen tot onder het toegekende energiebudget, zullen de uitgespaarde middelen naar eigen inzicht kunnen aanwenden, bijvoorbeeld voor onderhoud of renovatiewerken.
 • Moet ook de technische infrastructuur opgenomen worden in de doelstelling?
  De technische infrastructuur is meegenomen in de berekeningen. Het weglaten van deze verbruiken, zou een daling van het besparingspotentieel met 60 % betekenen.
 • Wat is primaire energie?
  Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Want er gaat altijd een hoeveelheid energie verloren bij de opwekking, het transport, de verdeling enzovoort. Bij elektriciteit moet je je verbruik vermenigvuldigen met 2,5 en er, indien van toepassing, de energie van de fossiele brandstoffen bij optellen om de primaire energie te kennen. Aardgas heeft een hoger energetisch rendement: 90% of meer.

  Deze omrekening naar primaire energie is consistent met CO2-uitstoot en prijsvorming. Daarom gebruiken Departement Omgeving, VEKA en de EU bij voorkeur primaire energie als eenheid.
 • Wanneer moeten de projecten uit de subsidieaanvraag uitgevoerd worden?
  Een project moet binnen een jaar na verdeling van de middelen aanvatten en binnen de drie jaar na de verdeling zijn gerealiseerd. Een project vangt in geval van een aankoopprocedure met bekendmaking, aan bij de publicatie van de opdrachtdocumenten, bij alle andere vormen moet de overheidsopdracht ook gesloten zijn. Indien het project niet wordt aangevat en/of gerealiseerd binnen de gestelde termijn, kan het toegekende steunbedrag integraal teruggevorderd worden.
 • Komt het plaatsten van zonnepanelen in aanmerking voor subsidie door het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Het Actieplan Energie-Efficiëntie richt zich op het terugdringen van het verbruik: de zuiverste energie is immers de energie die men niet verbruikt. Om die reden worden projecten voor zonnepanelen niet door het actieplan ondersteund.
 • Hoe komt men aan het cijfer van 2,5%?
  Dit percentage werd vastgelegd bij de goedkeuring van de langetermijnrenovatiestrategie. Door de verhoging van 2,09% naar 2,5% zal de doelstelling in 2030 verhoogd worden naar 30%.
 • Kunnen we meerdere projecten indienen?
  Jazeker. U kan subsidies ontvangen tot 250.000 euro per project en tot 750.000 euro in totaal.
 • Wat betekent dit voor mijn budget?
  Dit betekent een daling van 2,09 % per jaar op het energiebudget voor de grootste entiteiten. 
 • Wat gebeurt er met de ingehouden begrotingsmiddelen?
  Dit bedrag wordt gebruikt om energiebesparingsprojecten te financieren. Elke entiteit kan middelen aanvragen van het fonds. 
 • Moet het aanspreekpunt een energiecoördinator zijn?
  Dit kan maar moet niet. Bij de meeste entiteiten zal dit één medewerker zijn die een goed overzicht heeft over het verbruik binnen zijn entiteit en aan de directie (en de overheid) rapporteert.
 • Wat als we enkel gebouwen huren van Het Facilitair Bedrijf?
  Voor de gebouwen waarvan Het Facilitair Bedrijf eigenaar is zal het zelf actie ondernemen waar mogelijk. HFB krijgt de nodige middelen om dat te realiseren.
 • We zijn gebonden aan de wet overheidsopdrachten. Moeten we om de energiedoelstelling te halen, aanbestedingen in de markt zetten?
  U kan er ook voor kiezen om met het Vlaams EnergieBedrijf of Het Facilitair Bedrijf samen te werken voor energieprestatiecontracten of energiediensten. Daarmee voldoet u aan de wet overheidsopdrachten.
 • Wat met nieuwbouw?
  Dat komt in een latere fase aan bod.
 • Moeten we om aanspraak te maken op de extra middelen gebruik maken van de diensten van het VEB?
  Nee, de dienstverlening is ontkoppeld van de ter beschikking gestelde middelen.
 • Wat met huurgebouwen?
  In eerste instantie betreft het actieplan gebouwen in eigen beheer.
 • Is deze doelstelling haalbaar voor mijn entiteit?
  Waarschijnlijk wel, maar het kost wat tijd en moeite (en data) om een beeld te krijgen van het potentieel en van de beste aanpak. Eenmaal in uitvoering zou 2,09 % haalbaar moeten zijn, zeker in de eerste jaren. De nota voorziet dat entiteiten die ‘echt’ aan de limieten van het (technisch en economisch) haalbare zitten, een aangepast kader kunnen vragen en krijgen. Bijkomend kan eveneens een koppeling met prestatiefactoren op een bepaald moment overwogen worden (hoeveelheid neerslag, aantal leerlingen, aantal reizigers,…).
 • Wat als ik mijn aanvraag baseer op data van een studiebureau die een andere berekeningsmethodiek gebruikt voor het berekenen van de koolstofbesparing?
  Het aanvraagformulier berekent zelf de koolstofbesparing op basis van de energiebesparing. Het is dus niet mogelijk zelf de koolstofbesparing in te geven. Om projecten correct te evalueren hebben we een uniforme rekenwijze nodig. Contacteer ons als u de energiebesparing niet weet, we doen al het mogelijke om u te helpen een volledige aanvraag in te vullen.
 • Kan ik een subsidiedossier indienen voor energiemonitoring in het kader van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Als uw organisatie al tal van acties heeft ondernomen om energiebesparing te realiseren kan u een dossier indienen voor energiemonitoring. Gezien het besparingspercentage moeilijk in te schatten is voor deze maatregel zal dit dossier per dossier bekeken worden.
  Als u nog andere energiebesparende maatregelen kan uitvoeren raden wij aan om deze prioriteit te geven bij het indienen van een subsidiedossier.

   
 • Hoe bereken ik mijn energiebesparing voor een projectvoorstel onder Actieplan Energie-Efficiëntie
  De Oproep Energie-Efficiëntie legt geen specifieke rekenmethodiek op voor de berekening van de energiebesparing. De gebruikte methodiek wordt wel beoordeeld in het luik ‘datakwaliteit’. Maak je gebruik van data, aangeleverd door een extern studiebureau, zoals via een energiescan, dan krijg je de maximumscore. Als uw entiteit de energiebesparing zelf uitrekent, dan is het belangrijk dat wij deze berekening kunnen verifiëren. Om die reden voegt u best uw berekeningen toe als bijlage aan uw aanvraag. 
 • Welke kosten mag ik indienen als projectkosten?
  De projectkost omvat alle investeringskosten die nodig zijn om de energie- en koolstofbesparing te bereiken. Dit zijn de kosten die een rechtstreeks en aantoonbaar gevolg zijn van het project, zowel de studie- als realisatiekosten. 

  Een voorbeeld ter illustratie: als het plat dak van buitenaf wordt geïsoleerd en er dient een nieuwe dakbedekking gelegd te worden zijn dit hieraan verbonden kosten. Als er echter een nieuwe bliksemafleider wordt geplaatst, zijn dit onderhoudskosten die niet aan het project verbonden zijn.
 • Hoe onderteken ik een document in Excel?
  1. Klik op het tabblad Bestand.
  2. Klik op Info.
  3. Klik op Document beveiligen, Werkmap beveiligen of Presentatie beveiligen.
  4. Selecteer Een digitale handtekening toevoegen.
  5. Lees het bericht van Word, Excel of PowerPoint en klik op OK.
  6. Typ het doel in het vak Doel van het ondertekenen van dit document in het dialoogvenster Ondertekenen.
  7. Klik op Ondertekenen.
  ​Klik hier voor meer info.

   
 • 2,5% energie besparen is toch niet oneindig mogelijk?
  Dat klopt, 100% energie besparen is niet mogelijk.
  Tegen 2030 wenst de overheid 30% bespaard te hebben op primaire energie. Deze doelstellingen worden ook door Europa gevraagd.
  De jaarlijkse 2,5% dient dus als opstap naar de 30% tegen 2030. Via kleine stappen van 2,5% kunnen we gemakkelijker en meer gespreid aan de doelstellingen van 2030 geraken.