Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

prijs

 • Hoeveel bedraagt de kostendekkende vergoeding in 2020?

  Door het toenemend aantal klanten merken we meer verschillen op tussen onze klanten. Eén kostendekkende vergoeding (KDV) voor alle klanten energielevering is voorbijgestreefd. Sommige klanten dragen veel bij aan het schaalvoordeel. Andere klanten kennen zeer veel beweging in hun aansluitingen, waardoor onze operationele kost stijgt. Door middel van segmentering streven we naar een betere verdeling van de kosten en baten, zonder dat er ook maar één klant inboet. 

  We verdelen de klanten in groepen, naargelang hun grootte en de hoeveelheid beweging in hun aansluitingen. Uw KDV staat in uw contract, bestaande klanten kregen een mail met hun nieuwe KDV. Ook in de tariefkaart op het klantenportaal en op de facturen vinden bestaande klanten hun KDV terug.

  Nieuw vanaf 2019 is dat de netverliezen en garanties van oorsprong uit de kostendekkende vergoeding worden gehaald. Het zijn immers kosten de we een op een moeten doorrekenen. Voortaan staan ze dus apart en transparant op uw factuur.

  De vaste kost per aansluitpunt blijft op 48 euro/EAN/jaar.

  Jaarlijks wordt in het najaar de kostendekkende vergoeding ingeschat voor het komende jaar en nagerekend voor het voorbije jaar. Stel dat zou blijken dat VEB meer inkomsten heeft gegenereerd dan de kosten die ze gemaakt heeft (= een te hoge kostendekkende vergoeding), dan zullen deze meer-inkomsten aan de klant van het voorbije jaar worden terugbetaald. Stel dat zou blijken dat VEB te weinig inkomsten heeft gegenereerd (= een te lage kostendekkende vergoeding), dan zal dit tekort worden verrekend in de kostendekkende vergoeding van het komende jaar. We communiceren transparant over alle wijzigingen van KDV.

 • Is de kostendekkende vergoeding vast of variabel?

  De kostendekkende vergoeding is vast qua formule maar variabel afhankelijk van uw verbruik. De kostendekkende vergoeding bestaat uit een vast bedrag per aansluiting plus een vast bedrag per MWh. Jaarlijks wordt deze dienstenvergoeding aangepast, en het teveel wordt verrekend. Het VEB hanteert een kostendekkende vergoeding (KDV), de vergoeding voor jaar n+1 wordt jaarlijks bepaald in het najaar van jaar n. Deze vergoeding houdt rekening met het volume dat zal geleverd worden in jaar n+1 en bevat zowel alle kosten die zullen gemaakt worden in jaar n+1  als de afschrijvingskost over 5 jaar van de investeringen om het project levering op te zetten. Deze laatste kost bevat onder andere de investering in het klantenbeheersysteem. De berekening en narekening van deze vergoeding wordt jaarlijks transparant gecommuniceerd.

   

 • Betalen we bij het VEB tweemaal een werkingskost: die van de bevoorrader en die van het VEB?
  Neen, u betaalt één kostendekkende vergoeding. Het klopt dat de bevoorrader een kleine werkingskost doorrekent aan ons. Wij hanteren slechts één gunningscriterium, namelijk de laagste prijs, om deze kost zo voor u te drukken. Deze kleine kost zit al vervat in onze kostendekkende vergoeding. Er komen dus geen kosten bij. U betaalt maar één dienstenvergoeding en dat is onze kostendekkende vergoeding. Er zijn geen verdoken kosten.

  Elke leverancier moet zich bevoorraden en rekent die kost door. Zo ook het VEB. Alleen kozen wij om deze taak voorlopig niet zelf te doen, wel uit te besteden aan een andere marktpartij. Gezien onze KDV alle kosten bevat, dus ook de kost van de partner die deze bevoorrading op zich neemt. 
 • Wat wordt bedoeld met “U betaalt wat u verbruikt op het moment dat u het verbruikt”?
  Wij kopen aan op de spotmarkt, dus aan de prijs van dat moment. De prijs die u betaalt voor het energiegedeelte van uw factuur kan dus variëren. Zo betaalt u een uurprijs voor elektriciteit en een dagprijs voor aardgas. Dit komt op langere termijn goedkoper uit dan wanneer u een vaste prijs zou betalen.
 • Hoe herrekenen jullie de prijs voor de jaarlijks gelezen meters?

  Voor jaarlijks gelezen meters maken we gebruik van eenvoudige voorschotfacturen. Klanten met dit type meters krijgen dus elke maand hetzelfde bedrag gefactureerd, handig voor de budgettering. 

  Wat u eventueel teveel of te weinig heeft betaald wordt verrekend op uw afrekeningsfactuur. Enkel die afrekeningsfactuur bevat alle details.

 • De prijs gaat dus per maand verschillen?

  Dat klopt. Uw volume zal elke maand verschillen, net zoals uw prijs. Deze manier van werken komt gemiddeld op lange termijn goedkoper uit. Punctueel kan aankopen op de langetermijnmarkt goedkoper zijn, maar uit analyses blijkt dat zelfs voor een doorgewinterde aankoper het moeilijk is om systematischer goedkoper te zijn.

  Om u te ondersteunen voorzien wij in budgetraming (in mei en september) om u hierin bij te staan. 


   
 • Waarom is het zo belangrijk om onze meterstanden tijdig door te geven?
  Het schatten van uw jaarlijks verbruik brengt een kost bij de netbeheerders met zich mee. De netbeheerders hebben daarom een nieuwe maatregel ingevoerd om het aantal schattingen terug te schroeven. Vanaf de derde schatting wordt uw geschat jaarverbruik met een factor vermenigvuldigd, afhankelijk van dat verbruik kan het oplopen tot een factor drie. Bij het doorgeven van de meterstanden wordt dat gecorrigeerd, maar om bij de ontvangst van uw factuur niet voor verrassingen te staan, is het dus in uw belang om de meterstanden tijdig door te geven. Zie ook de uitleg die VREG hierover geeft.
   
 • Wat houdt de federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas in?
  Er wordt een federale bijdrage gefactureerd aan de eindafnemers ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits/aardgasmarkt. De federale bijdrage wordt door de transmissienetbeheerder (ELIA) bij zijn eigen klanten en bij de distributienetbeheerders geïnd, die ze op hun beurt doorrekenen aan de leveringsondernemingen van elektriciteit/aardgas die ze, tenslotte aan de eindafnemers doorrekenen (cascademechanisme). Professionele eindgebruikers met een volume van meer dan 20MWh per jaar kunnen rekenen op een vermindering van de federale bijdrage (=degressiviteit).

  De opbrengst van de federale bijdrage elektriciteit is bestemd voor de financiering van vijf fondsen beheerd door de CREG:

  1. Denuclearisatiefonds
  2. CREG-fonds
  3. Sociaal Energiefonds
  4. Fonds broeikasgassen
  5. Fonds beschermde klanten

  De opbrengst van de federale bijdrage aardgas is bestemd voor de financiering van drie fondsen beheerd door de CREG:

  1. CREG fonds
  2. Fonds beschermde klanten
  3. Fonds bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan huishoudelijke beschermde afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.
 • Maken we kans op een vrijstelling van de federale energiebijdrage?
  Op elke MWh aardgas & elektriciteit die verbruikt wordt, wordt een energiebijdrage (ook wel accijnzen genoemd) aangerekend. Het gasverbruik voor WKK’s en voor landbouwbedrijven en het elektriciteitsverbruik voor landbouwbedrijven wordt vrijgesteld van die bijdrage.
  Om de vrijstelling te bekomen moet u een aanvraag (een zogenaamde vergunning energieproducten en elektriciteit) indienen bij de Gewestelijke Directie van Douane en Accijnzen.
  Aan de hand van de NACE-code wordt bepaald of de aanvrager een bedrijf is dat tot de vrijgestelde sector behoort. Voor een WKK volstaat een verklaring op erewoord.
 • Ik krijg momenteel verschillende prijzen per provincie, zal dat bij u ook zo zijn?

  De prijsformule voor het energiegedeelte van uw factuur zal hetzelfde zijn, de totale prijs kan verschillen. Enerzijds kan het verschil zitten op het niet-energiegedeelte van uw factuur, omdat de verschillende netbeheerders andere prijzen hanteren die we een op een doorrekenen. Anderzijds kan er een verschil zitten op het energiegedeelte van uw factuur, omdat het verbruik kan verschillen per gebouw. De uurtarieven voor elektriciteit of dagtarieven voor aardgas zullen daarentegen altijd dezelfde zijn evenals onze kostendekkende vergoeding. Dit geldt niet alleen voor uw aansluitingen, maar ook voor al de aansluitingen van uw collega’s. Dit is conform de basiswaarden van het VEB, namelijk ‘transparant’, ‘niet discriminerend’, ‘kosten reflectief’ en ‘markt reflectief’, wij moeten én willen u elke dag verdienen.

 • Wat is de bijdrage energiefonds precies?
  De Vlaamse Ombudsdienst bundelde al heel wat vragen over de bijdrage Energiefonds, in de pers ook wel Turteltaks genoemd. Klik om te zien of u uw antwoord ertussen vindt.
  Ook de Vlaamse Belastingsdienst bundelde informatie over deze bijdrage. Klik hier voor de overzichtspagina.
  Over de impact op onze klanten, vindt u een andere vraag en antwoord op deze pagina.
  Een andere vraag hierover? Stel uw vraag bij voorkeur via het klantenportaal.
 • Wat is de impact van de bijdrage Energiefonds voor de klanten van het Vlaams EnergieBedrijf?
  Sinds 2016 zijn ook onze klanten onderworpen zijn aan de Vlaamse bijdrage Energiefonds, in de pers ook wel Turteltaks genoemd. Deze energieheffing verdwijnt terug vanaf 1 januari 2018.

  Voor al deze entiteiten heeft het VEB geadviseerd om bij het opstellen van de begroting 2016 in mei 2015 al rekening te houden met een significante (en toen nog veronderstelde) stijging van meerdere niet-energie componenten van de energiefactuur, denk maar aan een stijgende quota voor groenestroomcertificaten en stijging van de distributietarieven. Voor wie rekening hield met dit advies was de impact dus eerder beperkt.

  De hoogte van de bijdrage per verbruiksvolume, en andere veelgestelde vragen over de energieheffing kan u hier terugvinden.
   
 • Hoe zit het met de kostendekkende vergoeding bij energie-efficiëntieprojecten?

  VEB zoekt altijd naar de efficiëntste manier van werken om de kostendekkende vergoeding zo laag mogelijk te houden. Kosten worden transparant gecommuniceerd bij de aanvraag van een dienst.

 • Ik zie precies factuuronderdelen die ik bij mijn vorige leverancier niet zag?
  Het VEB heeft heel transparante facturen. Elke prijsonderdeel krijgt een aparte factuurlijn in de bijlages per aansluitpunt. Al die onderdelen betaalde u bij uw vorige leverancier ook, wel is het mogelijk dat die anders benoemd of gegroepeerd werden. Alle niet-energiekosten zoals distributie- en transportkosten, heffingen en taksen worden transparant en zonder meerkost doorgerekend. Deze kosten worden 1-op-1 doorgerekend door elke leverancier, de kosten zijn overal hetzelfde want wettelijk vastgelegd.
 • Wat zit vervat in de kostendekkende vergoeding van het VEB?

  Onze kostendekkende vergoeding dekt alle werkingskosten:

  • Alle dienstverlening die VEB als uw collega-overheid vanzelfsprekend vindt: we bekijken bij elke stap waar het efficiënter kan, zowel voor ons als voor u. En telkens bespaart u in tijd en moeite. Of krijgt u inzicht en kansen.
  • De afbetaling van ons klantenbeheersysteem of, in het geval van energiebesparende maatregelen, de ontwikkeling van het bestel- en opvolgingsportaal Portaal Energie-Efficiëntie.
  • Personeel en kantoor.
  • Opmaak van (technische) bestekken.
  • Bevoorradingskost (voor energielevering). Deze houden we laag door prijs als enige gunningscriterium te hanteren in de openbare aanbesteding.

  Waar dient onze kostendekkende vergoeding alleszins nièt voor?
  • Winst maken.
  • Reclame en doorgedreven marketing.
   
 • Hoeveel kan de indicatieve prijsopgave na de haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen verschillen met de definitieve prijsopgave?
  De installateur van de zonnepanelen doet er alles aan om de haalbaarheidsstudie zo correct mogelijk uit te voeren. Hoe meer van de opgevraagde informatie u bij uw aanvraag kan bezorgen, hoe correcter de kostprijs bij de haalbaarheidsstudie zal zijn.
  Een eventuele hogere kostprijs na opmaak van het ontwerp valt echter niet uit te sluiten, o.a. omdat de stabiliteitsstudie van het dak of de netstudie van de netbeheerder een meerkost kan genereren. U kan echter op dat moment nog afzien van de effectieve plaatsing van de PV-installatie.