Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

facturatie

 • Hoe factureert het VEB?
  Prijzen van distributie, transport, heffingen en taksen rekenen we 1 op 1 door. Prijzen van energie, zijn de prijzen op het moment dat u verbruikt. Voor elektriciteit zijn dit uurtarieven, wat betekent dat uw verbruik van dat uur vermenigvuldigd wordt met het tarief van dat uur. Voor aardgas hebben we dagtarieven, wat betekent dat uw verbruik gedurende de dag vermenigvuldigd wordt met het tarief van die dag.
 • Wat vind ik terug op mijn factuur?

  Op het eerste blad vindt u een totaaloverzicht. In de bijlagen ziet u meer details per EAN. De facturen en gedetailleerde informatie kan u terugvinden op het klantenportaal. Voor de jaarlijks gelezen meters krijgt u enkel bij de afrekeningsfactuur alle details, en dus niet bij de maandelijkse voorschotfacturen. Klik hier voor een factuurvoobeeld.

 • Hoe gebeurt de facturatie, per EAN of op contractniveau (~ multi-EAN)?
  De keuze is volledig aan u. We moedigen u zo gegroepeerd als mogelijk te laten factureren. Ook dan kan u een gedetailleerd overzicht per afnamepunt verkrijgen in de factuurbijlagen. We raden aan om deze gelegenheid te gebruiken om bij u intern te bekijken hoe het een en ander logisch(er) gegroepeerd en vereenvoudigd kan worden. En waarom niet het beheer en goedkeuring bijkomend te centraliseren. Alleszins u bepaalt als klant de meest logische split, bijvoorbeeld per regio of per type verbruiker afgestemd op uw interne processen en werkwijze. Ook op contractniveau zijn er verschillende mogelijkheden. (Zie: Contract)
 • Welke voordelen biedt e-facturatie?
  Met elektronische facturatie wordt het voor u makkelijker om de facturen te archiveren, te verzenden en analyseren (via de volledige download in Excel) en in te geven in de boekhouding. Elektronische multi-EAN-facturen zorgen ervoor dat u minder administratieve rompslomp hoeft te verwerken, waardoor de interne organisatie en processen kunnen vereenvoudigen. Belangrijk is om tijdig na te denken over een goedkeuringsproces met deze elektronische manier van factureren. U heeft de keuze tussen pdf's of XML-facturen.
 • Hoe werkt de facturatie via XML concreet?
  Als een klant via e-facturatie werkt zijn er in principe twee mogelijkheden, voor beide is de eerste stap van toepassing. De klant moet dit melden aan het VEB, zodat we de klant in het klantenbeheersysteem kunnen instellen als een e-facturatie klant. Daarbij moet op elk van de facturatieniveaus een geldig inkooporder ID-nummer staan. Wanneer de facturatie voorbereid wordt en de klant is ingericht als e-facturatie klant, zullen naast de PDF-facturen die op het klantenportaal zullen gepubliceerd worden, ook de XML-facturen verzonden worden naar het Mercuriusplatform. Dat is het platform waar de overheid gebruik van maakt om de e-facturen te verspreiden. Vanaf dit punt is de e-facturatie 'flow' uit de handen van het VEB.

  Via de link KBO-nummer en het Inkoopordernummer ID zal Mercurius de factuur verder verspreiden naar de juiste “factuur-inbox” van de klant. Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden:
  • De klant maakt gebruik van Orafin: de factuur zal binnenkomen in de toepassing via de interface tussen Mercurius en Orafin.
  • De klant maakt gebruik van een ander systeem: de klant dient hiervoor eerst een 'system boarding' te ondernemen op het Mercuriusplatform en Magda. Van daaruit kan de factuur terecht komen in de factuur-inbox van de klant. Hierna is compleet afhankelijk van hoe het ERP/boekhoudpakket is ingesteld door de klant.
 • Waarom krijg ik soms een factuur voor een periode die al gefactureerd is?
  Voor een jaarlijks gelezen meter (YMR) krijgt u een afrekening voor de gehele periode, waar ook al voorschotfacturen voor zijn opgemaakt. Hierbij brengen we de voorgaande tussentijdse facturen in mindering, meer info over de werkwijze kan u hier vinden.
  Voor zowel telegelezen, maandelijks als jaarlijks meters kan het zijn dat de distributienetbeheerder ons op een later tijdstip correctieberichten doorstuurt, deze verwerken en factureren we vervolgens door. U kan dan ènkel voor de correctie een negatieve of positieve factuur krijgen.
   
 • Waarom gaan jullie de factuur enkele dagen later versturen?
  Voor de continu en maandelijks gelezen meters wachten we op de exacte gegevens van de netbeheerder. Dit maakt dat er minder correcties (en of correctiefacturen) nodig zijn: efficiënter voor ons en duidelijker voor u.
 • Wat met maandelijks of jaarlijks gelezen meters?
  Om maand- of jaarverbruiken te herleiden tot uur- of dagtarieven (respectievelijk voor elektriciteit of aardgas) maken we gebruik van het relevante ‘synthetisch lastprofiel’ (SLP). Dit profiel geeft aan wat de spreiding is van het verbruik over de maand of jaar, van dag tot dag of in geval van elektriciteit van uur tot uur.
 • Wat is reactief vermogen? Hoe kunnen we ons reactief verbruik verminderen?
  Uit uw stopcontact komt wisselstroom. Toestellen op wisselstroom vragen altijd meer vermogen dan wat ze omzetten in actief vermogen. Het resterende vermogen noemen we reactief vermogen. Een inductiemotor bijvoorbeeld zet 80 tot 90% om in actieve energie en gebruikt het reactief vermogen om een magnetisch veld in de motor te creëren. De verhouding tussen actief vermogen en schijnbaar vermogen is de Cosinus Phi of arbeidsfactor. Die kan dus maximaal 1 zijn, bij 100% actief vermogen. 

  Bij een te hoog reactief vermogen en dus een te lage Cos Phi zijn er grotere warmteverliezen en daalt het rendement. Een belangrijke reden waarom het minimum op 0,9 is gesteld en netbeheerders een boete aanrekenen bij een lagere Cos Phi, is dat door een lagere waarde de stroom in de kabels toeneemt. Hierdoor stijgt ook de warmteontwikkeling in deze kabels. Het zorgt ook voor een extra zware belasting van de schakelinstallaties.

  Er bestaan manieren om de faseverschuiving tot een aanvaardbare waarde terug te brengen. Deze Cos Phi-compensatie gebeurt voornamelijk met condensatoren. Het Vlaams EnergieBedrijf maakt u attent op een consequent te hoog reactief verbruik, en adviseert u in eventuele acties.
   
 • Wat is een inkoopordernummer?
  Een inkoopordernummer (purchase order number of PO-nummer) is een alfanumerieke code die wordt toegewezen aan een bepaald verzoek om goederen of diensten te kopen. PO-nummers worden intern gebruikt door bedrijven om hun aankopen te volgen. Zo ontstaat er een overzicht van hetgeen gebudgetteerd werd en wat er effectief gefactureerd werd. Sommige bedrijven wijzen codes toe aan al hun aankopen en geven deze PO-nummers aan hun klanten. Deze codes kunnen opgesteld worden in eender welk alfanumerieke formaat, bedrijven zullen specifieke letters of cijfers gebruiken om bepaalde info over de bestelling, zoals wat er werd gekocht, de locatie, de koper en de datum aan te geven. Inkoopordernummers dienen dus om budgetten en kosten aan elkaar te linken. Wij vragen voor onze facturatie naar uw inkoopordernummer, maar dat is niet verplicht. Als u niet met inkoopordernummers werkt mag u dit veld leeg laten.

  Klik hier voor meer informatie over onze dienst 'elektriciteit en aardgas' voor publieke diensten.
 • Hoe kan ik zelf mijn factuur controleren?
  In het klantenportaal kan u onder het menu-item 'Facturen' uw factuur downloaden met de bijlagen op EAN-niveau. U kan er ook een factuurdetailrapport en meterstandenrapport downloaden. 
  Uw verbruik kan u afhalen onder het menu-item 'Verbruik'.

  Voor de de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten houden we maandelijks een mini-competitie tussen ingeschreven aanbieders, we kopen aan bij de goedkoopste aanbieder en rekenen een op een door. De gemiddelde maandprijs kan u nakijken op de website van uw regulator, voor VREG is dat hier.

  De distributie- en transportkosten kan u verifiëren op de website van uw regulator (VREG, CWAPE, Brugel).

  Heffingen en taksen tenslotte liggen vast, daarover vindt u eveneens meer informatie bij uw regulator.
   
 • Kunnen aardgas en elektriciteit apart gefactureerd worden?
  Ja, dat is mogelijk.
 • Is domiciliering mogelijk?

  Ja, sinds kort is dat ook mogelijk. 

 • Waarom wordt een bepaalde EAN niet gefactureerd?
  Als we een EAN (van een maandelijks of telegelezen meter) een bepaalde maand niet factureren, kan het zijn dat de distributienetbeheerder nog niet de nodige gegevens heeft doorgestuurd bij het aanmaken van onze facturen. Ofwel omdat de netbeheerder een onderzoek heeft ingesteld op het aansluitingspunt, ofwel omdat er iets verkeerd gelopen is in de uitwisseling tussen de distributienetbeheerder en ons. We factureren dit aansluitingspunt dan op een later tijdstip.
   
 • Hoe ga ik tewerk als ik een deel van de factuur betwist?
  U kan een betwisting aangeven via het klantenportaal voor de gehele factuur of voor een welbepaalde EAN. Als deze betwisting geldig is, wordt een creditnota aangemaakt voor de gehele factuur, of in geval van multi-EAN-facturatie, de betreffende EAN-bijlage van de factuur. Vervolgens wordt een nieuwe factuur of EAN-bijlage van de factuur opgemaakt. Via e-facturatie wordt een XML-creditnota en vervolgens een nieuwe XML-factuur op het Mercurius-platform geplaatst.
  Concreet betekent dit wel dat u - in geval van een multi-EAN-facturatie - de rest van de factuur betaalt. Bij de eerstvolgende factuur zal dan de creditnota en de nieuwe EAN-factuur verwerkt worden. Als u werkt vanuit XML-facturatie, is de werkwijze identiek.
  Het onbetwiste deel van de factuur betaalt u wel best zo snel mogelijk, zodat daar geen verwijlintresten op aangerekend worden.
 • Krijgen we inzicht in de transmissie- en distributiekosten die per netbeheerder kunnen verschillen?

  Wij geven alle gegevens die we doorkrijgen van de netbeheerders een op een door. Op factuurniveau zal dat een regel per eenheidstype zijn, voor meer details kan u op het klantenportaal terecht. Daar kunt u de gewenste gegevens ook exporteren.

 • Waarom vind ik de creditnota's niet terug in het meterstandenrapport?
  Een creditnota is een annulatie van een vorige factuur. Voor de gecorrigeerde factuur vindt u wel de verbruiken terug in het meterstandenrapport. Er is nooit een verbruik verbonden aan een creditnota. Een creditnota verwijst niet naar een verbruik, maar naar een eerdere factuur, waarvan het verbruik niet meer actueel is.
 • Kunnen facturen opgevraagd worden op basis van meternummer of installatienummer?
  De unieke sleutel is het EAN-nummer, deze is gekoppeld aan de aansluiting; een meternummer is gekoppeld aan een teller die kan vervangen worden en is dus niet uniek en ook niet permanent. Het EAN-nummer is uniek en permanent. Wel staat het u vrij om als een van de twee referentiecodes waarover iedere klant beschikt het meternummer in te geven. 
 • Kunnen we door te klikken op de factuur enkel het voorblad afdrukken of krijgen we ook alle achterliggende afnamepunten?
  Vanop het klantenportaal in het facturenoverzicht kan beide: enkel voorblad of voorblad en bijlages.
  Ga naar het onderdeel 'Facturen' op het klantenportaal. Selecteer de gewenste facturen en klik op 'Facturen exporteren'. Er opent zich dan een scherm met verschillende selectievakjes. U kan ervoor kiezen al dan niet de bijlages mee te exporteren. Het aantal downloads is beperkt tot 100 facturen of 50 facturen met bijlages.

  Wanneer u deze pdf’s nu in een gewone map plaatst (kopieert) of de gecomprimeerde map uitpakt, dan kan u tot 15 bijlagen tegelijk afdrukken door ze te selecteren, rechts te klikken en voor afdrukken te kiezen. Om meer dan 15 bijlagen tegelijk af te drukken volgt u deze werkwijze. Indien u Acrobat Pro heeft, kan u ook meerdere pdf's comprimeren en vervolgens in één keer afdrukken.
 • Wat zijn de tariefcodes die ik terugvind op het klantenportaal?
  De tariefcodes (T01, T02, …) die u op het klantenportaal terugvindt zijn codes die door de netbeheerder gehanteerd worden.
  Deze code bepaalt hoe de transport- en distributiekosten berekend worden. Voor elke regio en voor elk type aansluitpunt (EAN) of verbruik worden er andere tarieven gehanteerd.
  Op de websites van Eandis en Infrax gaat u de prijzen daarvan kunnen terugvinden. Wij nemen die tarieven over bij het berekenen van uw factuur.
 • Waar moeten we rekening mee houden bij leegstand?
  Als u in het overnamedocument aangeeft dat het om ‘leegstand’ gaat, zal het geschat jaarlijks verbruik voor dat aansluitingspunt 5 procent bedragen van het gekende verbruik. Dat gekende verbruik leiden we af van het geschat jaarlijks verbruik (GJV) dat we van uw netbeheerder ontvangen. Hierop baseren we ook de ‘tussentijdse facturen’ voor jaarlijks gelezen meters. Wanneer de netbeheerder bij een meteropname vaststelt dat er een hoger verbruik is, vervalt de optie ‘leegstand’ en wordt het normale GJV opnieuw toegepast.

  Het verbruik van leegstand is nooit ‘nul’. Wanneer voor elektriciteit een teller actief staat, is er altijd een minimaal verbruik. Voor gas zet u in de wintermaanden bijvoorbeeld regelmatig de verwarming op om het gebouw op temperatuur te houden en vochtigheid tegen te gaan. Een verbruik van ‘nul’ kan enkel wanneer de teller wordt afgesloten. Hiervoor zal de netbeheerder wel een kost aanreken, voor een heropening van een aansluitpunt eveneens. Als u een meter wilt afsluiten, dient u contact op te nemen met de netbeheerder van uw regio.

  Let op, leegstand kan u enkel aanvragen bij een overname, niet gedurende een lopende verbruiksperiode.
   
 • Waarom is het zo belangrijk om onze meterstanden tijdig door te geven?
  Het schatten van uw jaarlijks verbruik brengt een kost bij de netbeheerders met zich mee. De netbeheerders hebben daarom een nieuwe maatregel ingevoerd om het aantal schattingen terug te schroeven. Vanaf de derde schatting wordt uw geschat jaarverbruik met een factor vermenigvuldigd, afhankelijk van dat verbruik kan het oplopen tot een factor drie. Bij het doorgeven van de meterstanden wordt dat gecorrigeerd, maar om bij de ontvangst van uw factuur niet voor verrassingen te staan, is het dus in uw belang om de meterstanden tijdig door te geven. Zie ook de uitleg die VREG hierover geeft.
   
 • Wat houdt de federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas in?
  Er wordt een federale bijdrage gefactureerd aan de eindafnemers ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits/aardgasmarkt. De federale bijdrage wordt door de transmissienetbeheerder (ELIA) bij zijn eigen klanten en bij de distributienetbeheerders geïnd, die ze op hun beurt doorrekenen aan de leveringsondernemingen van elektriciteit/aardgas die ze, tenslotte aan de eindafnemers doorrekenen (cascademechanisme). Professionele eindgebruikers met een volume van meer dan 20MWh per jaar kunnen rekenen op een vermindering van de federale bijdrage (=degressiviteit).

  De opbrengst van de federale bijdrage elektriciteit is bestemd voor de financiering van vijf fondsen beheerd door de CREG:

  1. Denuclearisatiefonds
  2. CREG-fonds
  3. Sociaal Energiefonds
  4. Fonds broeikasgassen
  5. Fonds beschermde klanten

  De opbrengst van de federale bijdrage aardgas is bestemd voor de financiering van drie fondsen beheerd door de CREG:

  1. CREG fonds
  2. Fonds beschermde klanten
  3. Fonds bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan huishoudelijke beschermde afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.
 • Maken we kans op een vrijstelling van de federale energiebijdrage?
  Op elke MWh aardgas & elektriciteit die verbruikt wordt, wordt een energiebijdrage (ook wel accijnzen genoemd) aangerekend. Het gasverbruik voor WKK’s en voor landbouwbedrijven en het elektriciteitsverbruik voor landbouwbedrijven wordt vrijgesteld van die bijdrage.
  Om de vrijstelling te bekomen moet u een aanvraag (een zogenaamde vergunning energieproducten en elektriciteit) indienen bij de Gewestelijke Directie van Douane en Accijnzen.
  Aan de hand van de NACE-code wordt bepaald of de aanvrager een bedrijf is dat tot de vrijgestelde sector behoort. Voor een WKK volstaat een verklaring op erewoord.
 • Wat is de bijdrage energiefonds precies?
  De Vlaamse Ombudsdienst bundelde al heel wat vragen over de bijdrage Energiefonds, in de pers ook wel Turteltaks genoemd. Klik om te zien of u uw antwoord ertussen vindt.
  Ook de Vlaamse Belastingsdienst bundelde informatie over deze bijdrage. Klik hier voor de overzichtspagina.
  Over de impact op onze klanten, vindt u een andere vraag en antwoord op deze pagina.
  Een andere vraag hierover? Stel uw vraag bij voorkeur via het klantenportaal.
 • Wat is de impact van de bijdrage Energiefonds voor de klanten van het Vlaams EnergieBedrijf?
  Sinds 2016 zijn ook onze klanten onderworpen zijn aan de Vlaamse bijdrage Energiefonds, in de pers ook wel Turteltaks genoemd. Deze energieheffing verdwijnt terug vanaf 1 januari 2018.

  Voor al deze entiteiten heeft het VEB geadviseerd om bij het opstellen van de begroting 2016 in mei 2015 al rekening te houden met een significante (en toen nog veronderstelde) stijging van meerdere niet-energie componenten van de energiefactuur, denk maar aan een stijgende quota voor groenestroomcertificaten en stijging van de distributietarieven. Voor wie rekening hield met dit advies was de impact dus eerder beperkt.

  De hoogte van de bijdrage per verbruiksvolume, en andere veelgestelde vragen over de energieheffing kan u hier terugvinden.
   
 • Ik zie precies factuuronderdelen die ik bij mijn vorige leverancier niet zag?
  Het VEB heeft heel transparante facturen. Elke prijsonderdeel krijgt een aparte factuurlijn in de bijlages per aansluitpunt. Al die onderdelen betaalde u bij uw vorige leverancier ook, wel is het mogelijk dat die anders benoemd of gegroepeerd werden. Alle niet-energiekosten zoals distributie- en transportkosten, heffingen en taksen worden transparant en zonder meerkost doorgerekend. Deze kosten worden 1-op-1 doorgerekend door elke leverancier, de kosten zijn overal hetzelfde want wettelijk vastgelegd.