Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

actieplan energie-efficiëntie

 • Wie kan beroep doen op de middelen van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Bij de goedkeuring van het Actieplan Energie-Efficiëntie werd beslist welke entiteiten onder het toepassingsgebied vallen. Hier vindt u deze entiteiten opgesomd. Het Facilitair Bedrijf en de VRT bekwamen een afzonderlijke regeling omwille van hun specifieke situatie en kunnen geen beroep meer doen op de middelen uit het Actieplan.
 • Hoe mogen we de uitgespaarde middelen bij besparing hoger dan de vooropgestelde doelstelling aanwenden?
  Entiteiten die meer besparen dan de vooropgestelde doelstelling en hun energiekosten zien dalen tot onder het toegekende energiebudget, zullen de uitgespaarde middelen naar eigen inzicht kunnen aanwenden, bijvoorbeeld voor onderhoud of renovatiewerken.
 • Moet ook de technische infrastructuur opgenomen worden in de doelstelling?
  Op dit moment is de technische infrastructuur effectief meegenomen in de berekeningen. Het weglaten van deze verbruiken, zou een daling van het besparingspotentieel met 60 % betekenen.
 • Waar ligt de focus in het actieplan energie-efficiëntie?
  De prioriteit is een lagere energiekost met behoud van comfort. Door beheer en data komen we tot gerichte actie. Er moet vermeden worden dat er enkel studies uitgevoerd worden, zonder bijhorende actie. Dit alles in een kader van beperkte beleidsruimte en het sneeuwbalmodel.
 • Wat is primaire energie?
  Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Want er gaat altijd een hoeveelheid energie verloren bij de opwekking, het transport, de verdeling enzovoort. Bij elektriciteit moet je je verbruik vermenigvuldigen met 2,5 en er, indien van toepassing, de energie van de fossiele brandstoffen bij optellen om de primaire energie te kennen. Aardgas heeft een hoger energetisch rendement: 90% of meer.

  Deze omrekening naar primaire energie is consistent met CO2-uitstoot en prijsvorming. Daarom gebruiken Departement Omgeving, VEA en de EU bij voorkeur primaire energie als eenheid.
 • Wat als we geen budget hebben?
  Maatregelen op korte termijn betalen zich snel terug; dat past dus binnen uw budget. Voor middellangetermijn- en langetermijnmaatregelen kan u gebruik maken van de middelen waarvan sprake is in het actieplan. Als u voldoet aan de voorwaarden voor een energieprestatiecontract waarbij u de ESCO betaalt met een deel van de energiebesparing, heeft u geen extra investeringsbudget nodig.
 • Wanneer moeten de projecten uit de subsidieaanvraag uitgevoerd worden?
  Het beste is dat de werken effectief gestart worden in 2017. Minstens moet u het vastgelegd hebben in de begroting.
 • Komt het plaatsten van zonnepanelen in aanmerking voor subsidie door het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Het Actieplan Energie-Efficiëntie richt zich op het terugdringen van het verbruik: de zuiverste energie is immers de energie die men niet verbruikt. Om die reden worden projecten voor zonnepanelen niet door het actieplan ondersteund.
 • Kunnen correctiefactoren opgenomen worden in het kader van andere nota's uitgevaardigd door de Vlaamse regering?
  Specifieke aanvragen mogen altijd ingediend worden, ad hoc zal dan gekeken worden of de vraag al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. Als vertrekpunt stellen we voor dat alle geledingen van de Vlaamse overheid zich volgende bindende doelstelling vanaf 2017 zouden eigen maken: het primair energieverbruik zal met minstens 2,09 % per jaar en per entiteit verminderen tot 2020. Een entiteit kan vrijgesteld worden van deze doelstelling, of een minder ambitieuze doelstelling toegewezen krijgen wanneer ze kan aantonen dat deze jaarlijkse doelstelling onhaalbaar is, tenzij door onredelijke  uitgaven te doen. Entiteiten die menen zich in deze situatie te bevinden, worden uitgenodigd om via een externe evaluatie aan te tonen dat er geen eenvoudige ingrepen meer mogelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met prestatie-indicatoren zoals aantal leerlingen, aantal reizigers, hoeveelheid neerslag enzovoort.  
 • Hoe komt men aan het cijfer van 2,09 %?
  Dit percentage is afgeleid van de nota “VR 2015 1112 MED.0554/2” over de intra-Belgische inspanningsverdeling. Met deze vermindering van broeikasgassen bereiken we de doelstelling tegen 2020.
 • Kunnen we meerdere projecten indienen?
  Jazeker. U kan subsidies ontvangen tot 250.000 euro per project en tot 750.000 euro in totaal.
 • Wat betekent dit voor mijn budget?
  Dit betekent een daling van 2,09 % per jaar op het energiebudget van 2017 voor de grootste entiteiten. Voor andere entiteiten en sectoren (zorg, onderwijs…) is er geen sprake van een vermindering.
 • Wat gebeurt er met de ingehouden begrotingsmiddelen?
  Dit bedrag wordt gebruikt om efficiëntieprojecten te financieren. Elke entiteit kan middelen aanvragen van het fonds. Het VEB zal met de collega’s en de politieke stuurgroep een systeem uitwerken welke projecten, entiteiten en bedragen in aanmerking kunnen komen. Dit systeem zal vanaf 2017 operationeel zijn. 
 • Wat is de timing van de dienstverlening energie-efficiëntie?
  Energieprestatiecontracten zijn vandaag al beschikbaar en operationeel. Andere energiediensten en concepten worden in de loop van 2016 op punt gesteld in samenwerking met de stuurgroep. Het is de bedoeling dat begin 2017 alles operationeel is.
 • Moet het aanspreekpunt een energiecoördinator zijn?
  Dit kan maar moet niet. Bij de meeste entiteiten zal dit één medewerker zijn die een goed overzicht heeft over het verbruik binnen zijn entiteit en aan de directie (en de overheid) rapporteert.
 • Heeft dit actieplan een ESR-impact?
  Nee, dit plan heeft geen ESR-impact omdat enkel en alleen die middelen aangewend worden die gegenereerd worden door de doelstelling van 2,09 %.
 • Wat kan ik als entiteit nu al doen?
  Het ondertekenen van de beleidsverklaring en het aanduiden van een aanspreekpunt is essentieel, en zal de volgende stappen (data, projecten, opleiding, analyse, communicatie...) veel eenvoudiger maken.
 • Wat met de sectoren zorg en onderwijs?
  Vanaf 1 januari 2018 wordt voorgesteld om de bindende doelstelling ook als richtcijfer naar voor te schuiven ten aanzien van de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde entiteiten in de zorgsector, de scholengroepen en de lokale besturen. Een belangrijk deel van het energieverbruik van de 'brede' Vlaamse overheid bevindt zich immers in deze sectoren.
 • Wat is het verschil tussen rubrieken 3.1. en 3.2. in het aanvraagformulier in het kader van de subsidieoproep?
  Onder kostprijs 3.1 wordt één cijfer verwacht, gesplitst over de verschillende begrotingsjaren. Onder begroting 3.2. wordt een overzicht van de opbouw van het budget verwacht: wat zijn de verschillende posten waar het geld aan wordt gespendeerd.
 • Wat als we enkel gebouwen huren van Het Facilitair Bedrijf?
  Voor de gebouwen waarvan Het Facilitair Bedrijf eigenaar is zal het zelf actie ondernemen waar mogelijk. HFB krijgt de nodige middelen om dat te realiseren.
 • Heeft het VEB een monopolie?
  Zeker niet, het VEB is een dienstverlener naast collega’s binnen de Vlaamse overheid. Met Het Facilitair Bedrijf zijn afspraken gemaakt om samen te werken, andere entiteiten kunnen activiteiten in eigen beheer uitvoeren. In ieder geval kan het VEB (samen met HFB) een aantal goede praktijken, gecentraliseerde kennis of krachtige aankoopcontracten aanbieden.
 • We zijn gebonden aan de wet overheidsopdrachten. Moeten we om de energiedoelstelling te halen, aanbestedingen in de markt zetten?
  U kan er ook voor kiezen om met het Vlaams EnergieBedrijf of Het Facilitair Bedrijf samen te werken voor energieprestatiecontracten of energiediensten. Daarmee voldoet u aan de wet overheidsopdrachten.
 • Wat met nieuwbouw?
  Dat komt in een latere fase aan bod.
 • Moeten we om aanspraak te maken op de extra middelen gebruik maken van de diensten van het VEB?
  Nee, de dienstverlening is ontkoppeld van de ter beschikking gestelde middelen.
 • Wat met huurgebouwen?
  In eerste instantie betreft het actieplan gebouwen in eigen beheer.
 • Vallen de lokale besturen onder het actieplan energie-efficiëntie?
  Veel lokale besturen hebben het convenant van burgemeesters ondertekend, en de distributienetbeheerders (Eandis & Infrax) hebben reeds jaren een uitgebreide dienstverlening op gebied van energiebeheer en -efficientie.
 • Hoe worden de verdere modaliteiten en prioritisering bepaald?
  Het VEB en collega’s zullen aan de politieke stuurgroep een voorstel doen over de verdeling van de ter beschikking gestelde middelen: hoe omgaan met doelgroepen, duurzaamheid, terugverdientijd, minimum of maximum… Dit systeem wordt in het najaar van 2016 op punt gezet, en zal vanaf 2017 in voege zijn.
 • Is deze doelstelling haalbaar voor mijn entiteit?
  Waarschijnlijk wel, maar het kost wat tijd en moeite (en data) om een beeld te krijgen van het potentieel en van de beste aanpak. Eenmaal in uitvoering zou 2,09 % haalbaar moeten zijn, zeker in de eerste jaren. De nota voorziet dat entiteiten die ‘echt’ aan de limieten van het (technisch en economisch) haalbare zitten, een aangepast kader kunnen vragen en krijgen. Bijkomend kan eveneens een koppeling met prestatiefactoren op een bepaald moment overwogen worden (hoeveelheid neerslag, aantal leerlingen, aantal reizigers,…).
 • Komen projecten in aanmerking waarvan het bestek al uitgestuurd of gegund is?
  Met het Actieplan Energie-Efficiëntie willen we bereiken dat nieuwe projecten en ideeën uit de schuif komen en in daden worden omgezet. We vinden het geweldig dat er al initiatieven genomen zijn en projecten gelanceerd zijn, maar die kunnen niet meer door het Actieplan Energie-Efficiëntie worden betoelaagd. We willen een duwtje geven om nieuwe projecten in de begroting op te nemen. In die zin komen projecten waarvoor het bestek al uitgezonden is, niet meer in aanmerking steun vanuit het actieplan.
 • Moeten de bedragen in de subsidieaanvraag inclusief of exclusief btw?
  Dat hangt ervan af of u btw-plichtig bent. Als u de btw kan recupereren is het exclusief btw en anders inclusief.
 • Worden de subsidies berekend aan de hand van de subsidieaanvraag of de gunning?
  De subsidies worden toegekend op basis van de berekeningen in de subsidieaanvraag. Dit is ook het maximum dat kan uitgekeerd worden, ook als het bedrag na de gunning hoger is. In het geval de werken finaal minder kosten dan het toegekende bedrag, kan maximaal de werkelijke kost uitgekeerd worden.
 • Wat als ik mijn aanvraag baseer op data van een studiebureau die een andere berekeningsmethodiek gebruikt voor het berekenen van de koolstofbesparing?
  Het aanvraagformulier berekent zelf de koolstofbesparing op basis van de energiebesparing. Het is dus niet mogelijk zelf de koolstofbesparing in te geven. Om projecten correct te evalueren hebben we een uniforme rekenwijze nodig. Contacteer ons als u de energiebesparing niet weet, we doen al het mogelijke om u te helpen een volledige aanvraag in te vullen.
 • Kan ik een subsidiedossier indienen voor energiemonitoring in het kader van het Actieplan Energie-Efficiëntie?
  Als uw organisatie al tal van acties heeft ondernomen om energiebesparing te realiseren kan u een dossier indienen voor energiemonitoring. Gezien het besparingspercentage moeilijk in te schatten is voor deze maatregel zal dit dossier per dossier bekeken worden.
  Als u nog andere energiebesparende maatregelen kan uitvoeren raden wij aan om deze prioriteit te geven bij het indienen van een subsidiedossier.

   
 • Hoe bereken ik mijn energiebesparing voor een projectvoorstel onder Actieplan Energie-Efficiëntie
  De Oproep Energie-Efficiëntie legt geen specifieke rekenmethodiek op voor de berekening van de energiebesparing. De gebruikte methodiek wordt wel beoordeeld in het luik ‘datakwaliteit’. Maak je gebruik van data, aangeleverd door een extern studiebureau, zoals via een potentieelstudie, dan krijg je de maximumscore. Als uw entiteit de energiebesparing zelf uitrekent, dan is het belangrijk dat wij deze berekening kunnen verifiëren. Om die reden voegt u best uw berekeningen toe als bijlage aan uw aanvraag. 
 • Mag mijn project al in uitvoering zijn?
  De werken voor de projecten waarvoor steun werd aangevraagd, mogen nog niet gestart zijn bij de toekenning. Zij moeten binnen een jaar na toekenning aanvangen. 
  Als aanvangsdatum wordt gekeken naar de publicatiedatum in geval van aankoopprocedure met bekendmaking of de gunningsdatum bij andere vormen van overheidsopdrachten.

   
 • Welke kosten mag ik indienen als projectkosten?
  De projectkost omvat alle investeringskosten die nodig zijn om de energie- en koolstofbesparing te bereiken. Dit zijn de kosten die een rechtstreeks en aantoonbaar gevolg zijn van het project, zowel de studie- als realisatiekosten. 

  Een voorbeeld ter illustratie: als het plat dak van buitenaf wordt geïsoleerd en er dient een nieuwe dakbedekking gelegd te worden zijn dit hieraan verbonden kosten. Als er echter een nieuwe bliksemafleider wordt geplaatst, zijn dit onderhoudskosten die niet aan het project verbonden zijn.
 • Hoe onderteken ik een document in Excel?
  1. Klik op het tabblad Bestand.
  2. Klik op Info.
  3. Klik op Document beveiligen, Werkmap beveiligen of Presentatie beveiligen.
  4. Selecteer Een digitale handtekening toevoegen.
  5. Lees het bericht van Word, Excel of PowerPoint en klik op OK.
  6. Typ het doel in het vak Doel van het ondertekenen van dit document in het dialoogvenster Ondertekenen.
  7. Klik op Ondertekenen.
  ​Klik hier voor meer info.

   
 • 2,09% energie besparen is toch niet oneindig mogelijk?
  Dat klopt, 100% energie besparen is niet mogelijk.
  Tegen 2030 wenst de overheid 30% bespaard te hebben op primaire energie. Deze doelstellingen worden ook door Europa gevraagd.
  De jaarlijkse 2,09% dient dus als opstap naar de 30% tegen 2030. Via kleine stappen van 2,09% kunnen we gemakkelijker en meer gespreid aan de doelstellingen van 2030 geraken.