Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

zonnepanelen

 • We weten niet zeker of ons dak geschikt is voor zonnepanelen. Kunnen we bestellen als we niet zeker zijn dat we de zonnepanelen laten installeren?
  Ja, een haalbaarheidsstudie zit mee in het proces. Voor de haalbaarheidsstudie komt de installateur ter plaatse binnen de 10 werkdagen na afroep. U krijgt een indicatieve prijsopgave en rendabiliteit. U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst. Ook na de volgende (ontwerp)fase heeft u nog de mogelijkheid om het traject kosteloos stop te zetten.
 • Hoe garandeert VEB de kwaliteit van uitvoering?
  Naast voornaamste gunningscriterium prijs, zijn er kwaliteitseisen gedefinieerd in het bestek. Gezien bepaalde gunningscriteria (o.a. referenties van min. 50.000 euro, minimaal twee installaties simultaan kunnen uitvoeren, plan van aanpak voor coördinatie van de deelopdrachten, verplichte monitoring) mikt VEB op de grotere, ervaren installateurs op de markt. Ook na de aanbesteding laat VEB u niet los. VEB verzorgt de projectopvolging en kwaliteitscontrole. We letten erop dat de timings gerespecteerd worden. Verder stellen we u een klachtenmodule ter beschikking. Als er iets mis gaat, blijft VEB uw aanspreekpunt, en zoeken we naar een gepaste oplossing.
 • Hoe garandeert VEB de kwaliteit van de zonnepanelen?
  Alle technische componenten voldoen aan de strenge eisen uit het bestek. De installateur heeft de mogelijkheid om equivalente producten voor te stellen om vlot aan de voorliggende opdracht te kunnen voldoen. Alle equivalente producten zullen door VEB onderworpen worden aan dezelfde selectiecriteria uit het bestek.
 • Wat is de duur van de overeenkomst en de doorlooptijd van de installatie?
  De vooropgestelde duur van de overeenkomst met de PV-installateur is 1 jaar, met optie op 1 verlenging van 1 jaar. De doorlooptijd voor een kleinere installatie (<10 kVA) kan 2 à 3 maand bedragen. Voor grotere installaties moet u rekenen op ca. 6 maanden.
 • Zit monitoring en onderhoud mee in het contract?
  U kiest zelf of u gaat voor het optionele monitorings- en onderhoudscontract. Als u hiervoor kiest gebeurt het onderhoud niet enkel op uw vraag; de installateur volgt proactief de installatie op en garandeert een minimumopbrengst op jaarbasis. As deze opbrengst niet gehaald wordt, krijgt u zelfs een vergoeding. Hierdoor is het voor de installateur extra belangrijk om zelf initiatief te nemen als er een probleem opduikt. In dit contract is ook een snelle responstijd per interventie voorzien. 
 • Kan VEB de grote vraag aan zonnepanelen aan?
  Ja, zeker. In de selectiecriteria is opgenomen dat de installateur meerdere installaties simultaan moet kunnen uitvoeren. VEB zit op regelmatige basis samen met de installateur om de planning te overlopen. Het digitaal platform vereenvoudigt de opvolging van de projecten.
 • Wat is het merk van de zonnepanelen/omvormer?
  Het merk en type wordt pas vastgelegd bij het ontwerp van de installatie. Alle technische componenten voldoen aan de strenge eisen uit het bestek. De leverancier heeft de mogelijkheid om equivalente producten voor te stellen om vlot aan de voorliggende opdracht te kunnen voldoen. Alle equivalente producten zullen door het VEB onderworpen worden aan dezelfde minimumeisen uit het bestek.
 • Welke garanties geeft de PV-installateur op de installatie of de componenten?
  Standaard geldt er een garantieperiode van 10 jaar op de gehele installatie, waarbinnen de PV-installateur zich verbindt tot nazorg conform de in het bestek opgenomen responstijden. Daarnaast geldt er een fabrieksgarantie op de panelen met een gegarandeerd minimumrendement van 90 % na 10 jaar en 75 % na 25 jaar.
 • Zijn we, als we zonnepanelen via VEB bestellen, in regel met de wet overheidsopdrachten?
  Ja. VEB treedt voor haar klanten (publieke entiteiten) op als aankoopcentrale; u kan hierdoor gebruik maken van de diensten van VEB zonder zelf een bestek en gunningsprocedure in de markt te zetten.
 • Hoeveel kan de indicatieve prijsopgave na de haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen verschillen met de definitieve prijsopgave?
  De installateur van de zonnepanelen doet er alles aan om de haalbaarheidsstudie zo correct mogelijk uit te voeren. Hoe meer van de opgevraagde informatie u bij uw aanvraag kan bezorgen, hoe correcter de kostprijs bij de haalbaarheidsstudie zal zijn.
  Een eventuele hogere kostprijs na opmaak van het ontwerp valt echter niet uit te sluiten, o.a. omdat de stabiliteitsstudie van het dak of de netstudie van de netbeheerder een meerkost kan genereren. U kan echter op dat moment nog afzien van de effectieve plaatsing van de PV-installatie.
 • Bij het bestellen van zonnepanelen wordt het KBO-nummer gevraagd. Wat als we geen eigen KBO-nummer hebben?
  In het geval u geen eigen KBO-nummer heeft, vult u het KBO-nummer in van uw moederorganisatie. Per gebouw waarvoor u een PV-installatie aanvraagt kan u vervolgens een vestigingsnummer opgeven.
 • Wanneer kan ik de energielening van Agion aanvragen?
  Na de ontwerpfase ontvangt u een finale prijsopgave, gedetailleerde studie en een udate van de rendabiliteitsberekening. Zodra u hierover beschikt kan u de energielening aanvragen en kan u deze als bewijsstukken toevoegen bij de aanvraag van uw lening. De installateur staat u bij in het vervolledigen van de aanvraag.
   
 • Kunnen we aangeven als we de plaatsing van zonnepanelen willen uitstellen?
  U kan bij contactname door de installateur perfect aangeven dat het plaatsbezoek en de haalbaarheidsstudie niet meteen hoeft uitgevoerd te worden. Ook kan u na zowel de haalbaarheidsstudie als na het ontwerp een pauze inlassen vooraleer u beslist om door te gaan.
 • Wat is een stroomafnameovereenkomst?
  Een stroomafnamecontract is een contract waarbij een derde partij het ontwerp, de financiering, de installatie en het onderhoud van het hernieuwbare energieproject voor zijn rekening neemt. Na afloop van het contract, tussen de 5 en 20 jaar, gaat het eigenaarschap kosteloos over naar u. U betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor de lokaal verbruikte hernieuwbare stroom. Ook burgerparticipatie is mogelijk, maar niet verplicht, via een stroomafnameovereenkomst. Zo kunnen uw burgers mee investeren in de installaties en delen in de baten van de energietransitie.
 • Bij de aanvraag van zonnepanelen kan ik maar één EAN-nummer opgeven per aanvraag, wat als we meerdere aansluitingen hebben op hetzelfde adres?
  In dat geval zijn er twee mogelijkheden:
  1. Als u vermoedt dat er meer dan één PV-installatie geplaatst zal kunnen worden omdat de verbruiken voldoende hoog zijn op meer dan één EAN-aansluiting én er voldoende ruimte beschikbaar is voor de plaatsing van meerdere installaties, dan registreert u voor elke EAN-aansluiting een aparte aanvraag in het portaal.
  2. Als u vermoedt dat er slechts één PV-installatie geplaatst zal kunnen worden of u moeilijk kan inschatten of er meerdere geplaatst kunnen worden, registreert u best een aanvraag op de EAN-aansluiting waarvan u verwacht dat deze het hoofdverbruik dekt. U vermeldt dan bij de aanvraag in het opmerkingenveld dat er meerdere EAN-aansluitingen aanwezig zijn.
  In beide gevallen evalueert de leverancier in samenspraak met u wat de optimale configuratie voor de aansluiting is.
 • Wat als we twijfels hebben over de stabiliteit van ons dak?
  Na de haalbaarheidsstudie kan u de ontwerpstudie laten aanvatten, hierbij zit ook een stabiliteitsstudie inbegrepen indien nodig.
 • Hebben we eigen kapitaal nodig om te investeren in hernieuwbare energie?
  Nee, binnen een stroomafnameovereenkomst doet de Energy Services Company (ESCO) alle investeringen. U gaat enkel een verbintenis aan om gedurende een aantal jaar de lokaal geproduceerde groene energie te kopen aan een vastgelegde prijs.
 • Kan men een dak op de parking laten maken met daarop zonnepanelen?
  Ja dit kan, hier bestaan specifieke carports voor.
 • Wachten we niet beter af tot zonnepanelen nog goedkoper worden?
  Zonnepanelen hebben de afgelopen jaren een enorme evolutie en prijsdaling gekend. Deze technologie is dus marktrijp. Daarnaast is het ook essentieel om te blijven investeren in hernieuwbare energie als we de klimaatdoelstellingen willen halen om onze planeet leefbaar te houden.
 • Zijn zonnepanelen nog rendabel na afschaffing van de terugdraaiende teller?
  Jazeker. Kleinere installaties tot 40 kVA zijn nog rendabel mits voldoende zelfconsumptie. De installatiekost verdient zichzelf terug in minder dan tien jaar. Ook voor grotere installaties is een terugverdientijd onder de tien jaar nog mogelijk. Klik hier voor onze blog over dit onderwerp.
 • Zal de installateur van PV rekening houden met een efficiënte WKK?
  Er wordt uitgegaan van de verbruiksgegevens, idealiter in kwartierverbruiken. Als er kwartierverbruiken beschikbaar zijn, zitten de effecten van een WKK hier al in vervat en wordt hier dus rekening mee gehouden.