Zoek uw vraag

We hebben al heel wat 'veelgestelde vragen' voor u verzameld. Typ uw zoekterm hieronder in.

Vindt u zo niet wat u zoekt, neem dan een kijkje bij de verschillende categorieën hieronder.

energiescan

 • We willen werk maken van energiebesparing. Hoe weten we welke energiedienst het meest geschikt is voor ons?
  Als u niet weet waar te beginnen met uw energiebesparing, kan u best een potentieelscan laten doen. Een potentieelscan is geen lijvige audit maar concentreert zich op de elementen waar u het snelst en best energie kan besparen. U krijgt na afloop duiding door onze energie-experts en ziet alle maatregelen in een handige planningstool.

  Uiteraard kan u zelfs nog voor deze stap even afstemmen met een van onze klantverantwoordelijken voor advies. Omschrijf uw vraag in het contactformulier, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
 • Welke informatie moet ik minstens op voorhand verzamelen?
  Hou volgende informatie bij het invullen van uw bestelling bij de hand:
  • Contactpersoon (+ contactgegevens)
  • Adres
  • Voor hoeveel gebouwen u een potentieelscan wenst
  • Bouwjaar per gebouw
  • Oppervlakte per gebouw
  • Energieverbruik (elektriciteit, gas, stookolie) per gebouw
  In de volgende fase willen we graag weten of u eerdere studies, audits of conditiestaatmetingen heeft laten uitvoeren. We hebben ook het energieprestatiecertificaat nodig. Bijkomend zullen we u vragen naar een overzichtsplan of grondplan van het gebouw (zoals bijvoorbeeld een evacuatieplan).

  Ten slotte is alle bijkomende informatie waarover u beschikt zeer welkom, maar niet noodzakelijk: technische gegevens van installaties (tekeningen of schema's) en informatie over de gebouwschil.
 • Hoe wordt de terugverdientijd berekend?
  De energieprestatiediagnose op maat of potentieelscan geeft een overzicht van de investeringskosten. De voorgestelde maatregelen worden opgesplitst volgens terugverdientijd (TVT) en totale actuele kost (TAK). De terugverdientijd is de berekening van de initiële investeringskost gedeeld door de jaarlijkse besparing en wordt opgesplitst in maatregelen onder de 2 jaar TVT, tussen de 2-5 jaar, tussen de 5-10 jaar en boven de 10 jaar. 

  We willen voorkomen dat er verdoken andere kostenposten naar boven komen, dus daarom nemen we ook de totale actuele kost meer. Deze houdt ook rekening met de jaarlijkse onderhoudskosten of vervangingsinvesteringen over de hele levenstijd van de installatie. Deze is niet bij alle maatregelen van toepassing: enkel bij installaties zoals bv. een stookplaatsrenovatie waar nieuwe ketels worden geplaatst en niet bij gebouwschilmaatregelen.

  Er wordt ten slotte ook een som gemaakt van de totale investering voor alle maatregelen, waarna er een opsplitsing gebeurt van het benodigde budget in de komende vijf jaren, rekening houdend met de logische volgorde of prioritering van de uitvoering. 
 • Wanneer wordt de energiescan uitgevoerd na bestelling?
  Alles hangt af van de volledigheid van de informatie die u aanlevert bij de bestelling. Als bij de bestelling alle info voorhanden is kan er in principe in dezelfde week een plaatsbezoek worden afgesproken met de voorziening. De resultaten van de energiescan komen in de loop van de twee weken na het plaatsbezoek.
 • Wordt er rekening gehouden met de ouderdom van het gebouw?
  Ja, we vragen bij de bestelling steevast het bouwjaar en/of verbouwjaar op, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij schatting van het aantal centimeters isolatie, als er geen plannen of doorsnedes van zijn. Als deze schatting op basis van het bouwjaar gebeurt, m.a.w. op basis van de gangbare praktijk in dat bouwjaar, dan vermelden we dit in de aannames per maatregel. Hoe meer gebouwinformatie u beschikbaar heeft, hoe minder nood er is aan aannames op basis van ouderdom.
 • Wordt er rekening gehouden met de conditiestaat van de installaties?
  Ja, er wordt volgens de norm NEN2767 een score gegeven bij de verschillende gebouwdelen waar een maatregel wordt voorgesteld: 1 staat voor perfecte staat, 6 staat voor extreem slechte staat. Bij technische installaties wordt aangeduid wanneer een installatie einde levensduur heeft bereikt. Ouderdom en conditie houden soms verband, maar niet altijd. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen houten schrijnwerk van 25 jaar oud dat is onderhouden ten opzichte van recenter schrijnwerk dat is verkommerd en kieren of gaten vertoond.
 • Welke methodologie wordt er gehanteerd bij de berekeningen?
  De berekeningsmethode zelf is de kernexpertise van de energiedeskundigen die ter plaatse gaan. Alles wat niet beschikbaar is van informatie moet worden geduid als aanname (bv. isolatiedikte en bouwjaar als er geen plannen zijn). Er wordt niet op basis van gemiddeldes gewerkt, maar op basis van meeteenheden zoals de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) en de correctie via graaddagen (rekening houdend met temperatuurverschil binnen en buiten). Bij een ketelvervanging wordt gekeken naar de staat van de huidige (huidig rendement en regelingen) versus de voorgestelde maatregel(en) zoals betere rendementsketel, pompen en leidingen isoleren, … Soms wordt dat collectief één maatregel, indien nodig kan dit opgesplitst worden in verschillende submaatregelen, maar er wordt steeds voor gezorgd dat er geen dubbele telling kan plaatsvinden. 
 • Kunnen we zelf aanduiden als we maatregelen op een ander moment willen uitvoeren? Hoe verschuift dat de parameters zoals terugverdientijd?
  De energiescan zal het meest logische scenario naar voor schuiven qua volgorde en uitvoeringstermijnen van de maatregelen. Dit wordt bepaald op basis van enerzijds kostenefficiëntie en anderzijds significante klimaatwinst. De energiescan is wel opgebouwd als een dynamische tool die de organisatie in staat stelt om zelf aan te duiden welke maatregelen zullen uitgevoerd worden in welk jaar. De maatregelen zijn interactief berekend: er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een herberekening van de 'baseline' na uitvoering van een maatregel die vóór een andere dient uitgevoerd te worden.. Een voorbeeld: de investering in stookplaatsrenovatie kan minder rendabel zijn - dus een langere terugverdientijd hebben - nadat isolatiemaatregelen zijn getroffen die eerder gerangschikt werden, toch is het voorgestelde totaalplaatje het meest (kosten- en energetisch) efficiënt.
 • Ik kan de gegevens van mijn organisatie wel raadplegen in Terra maar niet aanpassen, wat moet ik doen?
  De reden hiervoor is dat u enkel de rechten heeft voor “Terra Gebruiker” en niet voor “Terra invoerder”. Om een aanvraag voor een energieprestatiediagnose uit te voeren, dient u het recht van “Terra Invoerder” te hebben. Dit kan worden toegekend door de hoofdtoegangsbeheerder.

  Weet u niet wie de hoofdtoegangsbeheerder is voor uw organisatie? Ga naar https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be en klik op “hulp nodig?” of bel naar het nummer 1700.
 • Wat als ik de documenten (bouwplannen, EPC...) enkel in papieren versie heb?
  Dat is geen probleem als u ze op voorhand verzamelt en tijdens het plaatsbezoek aan de energiedeskundige kan laten inkijken. Wanneer u de documenten digitaal heeft, dient u ze op te laden in Terra.
 • Het lukt niet om aan te melden in Terra, wat moet ik doen?
  In de handleiding vindt u alle vereiste stappen terug.
 • Hoe nauwkeurig moet de oppervlakte van de gebouwen zijn?
  Voor de aanvraag van de potentieelscan mag de oppervlakte een schatting zijn als u niet over de exacte gegevens beschikt.
 • Wat zijn de minimale gegevens die ik moet ingeven in Terra om mijn aanvraag voor de energiescan te kunnen doen?
  U moet minstens die gebouwen ingeven waarvoor u een energiescan wilt aanvragen. Voor deze gebouwen dient u minstens de vloeroppervlakte en de aanwezige technische installaties in te vullen.