Deze website hoort toe aan het Vlaams Energiebedrijf.
Het gebruik van de website www.veb.be is onderworpen aan de hierna opgesomde gebruiksvoorwaarden.  Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.  De toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding.
 

Het Vlaams Energiebedrijf nv

Het Vlaams Energiebedrijf is binnen de Vlaamse overheid een extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht in de vorm van een Naamloze Vennootschap. De zetel is gevestigd in de Havenlaan 86C (Tour&Taxis, Koninklijk Pakhuis, bus 301), 1000 Brussel. Het ondernemingsnummer is                BE0843.383 425.
 
Contactgegevens: tel : 02/421 32 00; email: communicatie@veb.be(link stuurt een e-mail).
 

Gebruik van de website

Via haar Website stelt het Vlaams Energiebedrijf informatie en gebruikstools ter beschikking van de bezoekers. Het Vlaams Energiebedrijf doet haar uiterste best om de meegedeelde informatie en gebruikstools zo volledig en correct mogelijk te houden. De bezoeker blijft echter verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van deze informatie en gebruikstools. Indien een bezoeker fouten opmerkt in deze informatie en/of gebruikstools, wordt gevraagd om deze zo snel mogelijk aan het Vlaams Energiebedrijf te melden. Het Vlaams Energiebedrijf engageert er zich dan toe om deze fouten op haar beurt zo snel mogelijk te corrigeren.
 
Het Vlaams Energiebedrijf kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het gebruik dat de gebruiker maakt van de inhoud van de Website.
 
Het Vlaams Energiebedrijf houdt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

De informatie en gebruikstools  die op de website worden weergegeven kunnen niet beschouwd worden als een offerte om producten of diensten aan te kopen of om een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf af te sluiten.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op de inhoud van de website zijn en blijven de exclusieve eigendom van het Vlaams Energiebedrijf. Behoudens voorafgaande en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het Vlaams Energiebedrijf is elk gebruik van de informatie en/of gebruikstools op de website voor commerciële doeleinden door de bezoekers van de website verboden.
 

Links

De links die het Vlaams Energiebedrijf op de website heeft ingelast zijn enkel ter informatie en het Vlaams Energiebedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de inhoud en accuraatheid van deze websites van derden. Het gebruik van deze websites van derden is dan ook volledig voor risico van de bezoeker. Het Vlaams Energiebedrijf adviseert dan ook om bij het gebruik van websites van derden steeds de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacy bepalingen te raadplegen en na te leven.
 

Privacy-bepalingen

Indien het Vlaams Energiebedrijf persoonsgegevens van de bezoeker zou verwerken zal zij dit doen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacypolicy.
 

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief door uw emailadres op te geven op de plaats voorzien op deze Website,
Uw e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor het versturen van onze nieuwsbrief. Het  e-mailadres zal noch meegedeeld worden aan derden, noch voor andere doeleinden gebruikt dan voornoemde doeleinden.
U kan zich op elk ogenblik uitschrijven, waarbij het e-mailadres onmiddellijk vernietigd zal worden.
 

Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door uw browers op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen.  Zo worden het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina’s, uw activiteit en de frequentie van uw bezoeken bijgehouden. Het gebruik van cookies kan u in uw browser beheren en/of uitschakelen.  In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen.  Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
Hieronder leggen we uit welke cookies het Vlaams Energiebedrijf gebruikt en wat het doel ervan is.

  • Functionele cookies
    Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.
  • Analytische cookies
    Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het gedrag van onze bezoekers te meten en te analyseren. Het Vlaams Energiebedrijf kan op die manier de beleving van de Website nog verder optimaliseren en eventuele drempels weghalen. Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Het Vlaams Energiebedrijf gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het Vlaams Energiebedrijf heeft hier geen invloed op. De IP-adressen worden bij Google Analytics geanonimiseerd, waardoor er geen persoonsgegevens verzameld worden.
  • Marketing cookies
    Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

​Bekijk in detail het gebruik van cookies op de pagina Privacy.
 
De ingezamelde gegevens worden noch meegedeeld aan derden, noch voor andere doeleinden gebruikt dan voornoemde doeleinden.
 

Recht op toegang, rechtzetting en uitwissing

U heeft het recht om Vlaams EnergieBedrijf om toegang, rechtzetting of uitwissing van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft eveneens het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die verricht werd op basis van de instemming die vóór de intrekking ervan gegeven werd. Tot slot heeft u het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat uw rechten niet werden nageleefd.
Aanvragen mogen verstuurd worden naar dpo@veb.be(link stuurt een e-mail). Uw vraag zal vervolgens door onze data protection officer behandeld worden.
 

Persoonsgegevens bij sollicitaties

Indien u solliciteert bij ons zal uw cv en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 6 maanden  bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door dpo@veb.be(link stuurt een e-mail) te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.


Toepasselijk recht

Op alle relaties tussen de bezoekers en het Vlaams Energiebedrijf is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Nederlandstalige Brusselse rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van, en te oordelen over, enig geschil dat in dit kader zou kunnen ontstaan.