Gebruiksvoorwaarden

Deze website hoort toe aan het Vlaams Energiebedrijf.
Het gebruik van de website www.veb.be is onderworpen aan de hierna opgesomde gebruiksvoorwaarden.  Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.  De toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding.
 

Het Vlaams Energiebedrijf nv

Het Vlaams Energiebedrijf is binnen de Vlaamse overheid een extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht in de vorm van een Naamloze Vennootschap. De zetel is gevestigd in de Havenlaan 86C (Tour&Taxis, Koninklijk Pakhuis, bus 301), 1000 Brussel. Het ondernemingsnummer is 843 383 425. Btw: BE 0843 383 425.
 
Contactgegevens: tel : 02/421 32 00; email: communicatie@veb.be
 

Gebruik van de website

Via haar Website stelt het Vlaams Energiebedrijf informatie en gebruikstools ter beschikking van de bezoekers. Het Vlaams Energiebedrijf doet haar uiterste best om de meegedeelde informatie en gebruikstools zo volledig en correct mogelijk te houden. De bezoeker blijft echter verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van deze informatie en gebruikstools. Indien een bezoeker fouten opmerkt in deze informatie en/of gebruikstools, wordt gevraagd om deze zo snel mogelijk aan het Vlaams Energiebedrijf te melden. Het Vlaams Energiebedrijf engageert er zich dan toe om deze fouten op haar beurt zo snel mogelijk te corrigeren
 
Het Vlaams Energiebedrijf kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het gebruik dat de gebruiker maakt van de inhoud van de Website.
 
Het Vlaams Energiebedrijf houdt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.
 
De informatie en gebruikstools  die op de website worden weergegeven kunnen niet beschouwd worden als een offerte om producten of diensten aan te kopen of om een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf af te sluiten.
 

Intellectuele eigendomsrechten

 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op de inhoud van de website zijn en blijven de exclusieve eigendom van het Vlaams Energiebedrijf. Behoudens voorafgaande en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het Vlaams Energiebedrijf is elk gebruik van de informatie en/of gebruikstools op de website voor commerciële doeleinden door de bezoekers van de website verboden.
 

Links

 De links die het Vlaams Energiebedrijf op de website heeft ingelast zijn enkel ter informatie en het Vlaams Energiebedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de inhoud en accuraatheid van deze websites van derden. Het gebruik van deze websites van derden is dan ook volledig voor risico van de bezoeker. Het Vlaams Energiebedrijf adviseert dan ook om bij het gebruik van websites van derden steeds de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacy bepalingen te raadplegen en na te leven.

 

Privacy-bepalingen

Indien het Vlaams Energiebedrijf persoonsgegevens van de bezoeker zou verwerken zal zij dit doen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacypolicy.
 

 

Cookies

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruikt van de Website te vereenvoudigen.  Het gebruik van cookies kan u in uw browser beheren en/of uitschakelne.  In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen.  Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.
Het Vlaams Energiebedrijf wenst de bezoekers ervan op de hoogte te brengen dat zij gebruik maakt van “Google Analytics”.
 

Toepasselijk recht

 
Op alle relaties tussen de bezoekers en het Vlaams Energiebedrijf is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Nederlandstalige Brusselse rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van, en te oordelen over, enig geschil dat in dit kader zou kunnen ontstaan.