Gebruiksvoorwaarden

De hieronder opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle bezoekers van de website van het Vlaams Energiebedrijf. Door in te loggen op deze website en kennis te nemen van de inhoud en/of er gebruik van te maken gaat de bezoeker akkoord met deze bepalingen.
 

Het Vlaams Energiebedrijf nv

 
Het Vlaams Energiebedrijf is binnen de Vlaamse overheid een extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht in de vorm van een Naamloze Vennootschap. De zetel is gevestigd in de Havenlaan 86C (Tour&Taxis, Koninklijk Pakhuis, bus 301), 1000 Brussel. Het ondernemingsnummer is 843 383 425. Btw: BE 0843 383 425.
 
Contactgegevens: tel : 02/421 32 00; email: communicatie@vlaamsenergiebedrijf.eu
 

Gebruik van de website

 
Via haar website stelt het Vlaams Energiebedrijf informatie en gebruikstools ter beschikking van de bezoekers. Het Vlaams Energiebedrijf doet haar uiterste best om de meegedeelde informatie en gebruikstools zo volledig en correct mogelijk te houden. De bezoeker blijft echter verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van deze informatie en gebruikstools. Indien een bezoeker fouten opmerkt in deze informatie en/of gebruikstools, wordt gevraagd om deze zo snel mogelijk aan het Vlaams Energiebedrijf te melden. Het Vlaams Energiebedrijf engageert er zich dan toe om deze fouten op haar beurt zo snel mogelijk te corrigeren
 
Het Vlaams Energiebedrijf kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het gebruik dat de gebruiker maakt van de inhoud van de website.
 
De informatie en gebruikstools  die op de website worden weergegeven kunnen niet beschouwd worden als een offerte om producten of diensten aan te kopen of om een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf af te sluiten.
 

Intellectuele eigendomsrechten

 
Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op de inhoud van de website zijn en blijven de exclusieve eigendom van het Vlaams Energiebedrijf. Behoudens voorafgaande en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het Vlaams Energiebedrijf is elk gebruik van de informatie en/of gebruikstools op de website voor commerciële doeleinden door de bezoekers van de website verboden.
 

Links

 
De links die het Vlaams Energiebedrijf op de website heeft ingelast zijn enkel ter informatie en het Vlaams Energiebedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de inhoud en accuraatheid van deze websites van derden. Het gebruik van deze websites van derden is dan ook volledig voor risico van de bezoeker. Het Vlaams Energiebedrijf adviseert dan ook om bij het gebruik van websites van derden steeds de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacy bepalingen te raadplegen en na te leven.
 

Privacy-bepalingen

 
Indien het Vlaams Energiebedrijf persoonsgegevens van de bezoeker zou inwinnen en bijhouden zal zij dit doen overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Teneinde de website te kunnen verbeteren, en toegankelijker te maken, wenst het Vlaams Energiebedrijf de bezoekers ervan op de hoogte te brengen dat zij gebruik maakt van “Google Analytics”.
 

Toepasselijk recht

 
Op alle relaties tussen de bezoekers en het Vlaams Energiebedrijf is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van, en te oordelen over, enig geschil dat in dit kader zou kunnen ontstaan.