Privacy

Het Vlaams Energiebedrijf nv, gevestigd aan Havenlaan 86c 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.
Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de persoonsgegevens die wij gebruiken, de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden om deze gegevens te verwerken, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard en uw rechten en de wijze waarop u uw rechten kan uitoefenen betreffende deze gegevens, alsook de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 

 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Vlaams EnergieBedrijf nv
Havenlaan 86c, bus 301
1000 Brussel
Tel: 02/421.32.00

 1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van het Vlaams Energiebedrijf, is te bereiken via dpo@veb.be(link stuurt een e-mail).

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor verwerking

Het Vlaams Energiebedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Het Vlaams Energiebedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer (afhandelingen van betalingen, bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren,…)
 • Administratie van het personeel
 • Doeleinden in het kader van het verwezenlijken van de missie van het Vlaams Energiebedrijf
 • Leveranciersbeheer
 • Public relations (verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen netwerkmomenten,…)

 
Het Vlaams Energiebedrijf verwerkt deze gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het vervullen van een taak van algemeen belang;
 • handelingen in het kader van een contractuele relatie; 
 • uw toestemming betreffende de verwerkingen die u worden voorgesteld (zoals het versturen van nieuwsbrieven, uw inschrijving voor energienetwerken en/of webinars, ,....)
 • gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Het Vlaams Energiebedrijf verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens (bv.: naam, adres, nationaliteit, ...);
 • contactgegevens (bv.: post- en e-mailadres, telefoonnummer...);
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, gegevens m.b.t. verzekering,…)
 • familiale situatie (bv.: burgerlijke stand, aantal kinderen...); 
 • informatie met betrekking tot opleiding en tewerkstelling (bv.: opleidingsniveau, CV, beroep, naam van de werkgever, verloning, beroepsbekwaamheid...);
 • gegevens over uw interacties met ons via onze websites, onze applicaties (klantenportaal, Terra, Portaal Energie-Efficiëntie), telefoongesprekken, e-mails, webinar.
 • gegevens verstrekt door de officiële overheden (bv.: fiscale en sociale attesten,…);
 • gerechtelijke gegevens (uittreksel strafregister,…);
 • beeldopnamen (webinars, events…).
Dienst Doeleinden Wettelijke basis voor elk doel Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn
Energie-efficiëntie Aanvraag dienstverlening/ product/ aanneming Toestemming Contactgegevens
Organisatie
Voornaam
Functie 
Tot zolang nodig voor uitvoering project
HR Verwerken van sollicitaties voor openstaande betrekkingen Toestemming Identificatiegegevens
Contactgegevens
Opleiding en tewerkstelling
6 maanden
Leveringen Verwerken van leveringsaanvragen (aan-en afsluitingen) Contractuele verplichting Identificatiegegevens
Contactgegevens
Gegevens tewerkstelling
 
Communicatie nieuwsbrief  Toestemming Identificatiegegevens
Contactgegevens
Gegevens tewerkstelling
 
 
  Inschrijvingen voor evenementen / webinars Toestemming Identificatiegegevens
Contactgegevens
Gegevens tewerkstelling
 
 
Marketing & Sales Klantenbeheer Toestemming Identificatiegegevens
Contactgegevens
Gegevens tewerkstelling
Beeldopnamen
 
Subsidies Aanvraag subsidies Toestemming Organisatie
Identificatiegegevens
Contactgegevens
Btw-nummer 
 
Aankoop Overheidsopdrachten/ overeenkomsten Contractuele verplichting
Wettelijke verplichting
Toestemming
 
Organisatie
Identificatiegegevens
Contactgegevens
Financiële gegevens
Btw-nummer 
Gerechtelijke gegevens
Opleiding en vorming
 

 

 1. Met wie deelt het Vlaams Energiebedrijf uw persoonsgegevens?

Het Vlaams Energiebedrijf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Vlaams Energiebedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Geen enkele gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") zal worden uitgevoerd behoudens wettelijke verplichtingen en middels de garanties vereist krachtens de Europese Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. 

 1. Hoe lang bewaart het Vlaams Energiebedrijf uw persoonsgegevens?

Het Vlaams Energiebedrijf bepaalt de bewaartermijn volgens objectief vastgestelde criteria, met name voor de langst noodzakelijke duur met inachtneming van de toepasbare wettelijke en reglementaire bepalingen, of rekening houdend met bepaalde operationele verplichtingen en niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 1. Rechten en wijze waarop u deze kunt uitoefenen

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving en behoudens wettelijke afwijkingen, beschikt u over verschillende rechten, met name:

 • Recht op toegang: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens. Deze informatie wordt gepreciseerd in artikel 13 en 14 van de Europese verordening en betreft met name de doeleinden en de juridische basis van de gegevensverwerking, de gegevenscategorieën, de bestemmelingen en, indien mogelijk, de bewaartermijn, het bestaan van rechten in het voordeel van de betrokken persoon en de mogelijkheid voor de betrokken persoon om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 • Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast en/of vervolledigd.
 • Recht op gegevenswissing: u kan het wissen van uw persoonsgegevens eisen, behalve als de verwerking ervan opgelegd is bij wet of in het kader van een opdracht van openbaar belang of nog om de uitvoering van de vrijheid van meningsuiting en informatie mogelijk te maken, als de verwerking noodzakelijk is met het oog op wetenschappelijke, statistische of historische archivering en rekening houdend evenwel met de regels betreffende de volgens objectieve criteria vastgelegde bewaringsduur.  
 • Recht op beperking van de verwerking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen indien u uw recht op bezwaar uitoefent, indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking ervan onrechtmatig is of indien u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van uw rechtsvorderingen. Dit betekent dat de verwerking van uw gegevens enigszins "opgeschort" zal zijn, behoudens uitzonderingen.
 • Recht op verzet: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct markering, of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.  
 • Recht op het intrekken van uw toestemming: indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel op uw toestemming berust, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.

U kan bovenvermelde rechten uitoefenen middels een verzoek te sturen naar dpo@veb.be(link stuurt een e-mail).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek effectief door de juiste persoon wordt ingediend, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, geboorteplaats- en datum, geslacht, nationaliteit, kaartnummer, handtekening en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Vlaams Energiebedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 1. Hoe het Vlaams Energiebedrijf persoonsgegevens beveiligt

Het Vlaams Energiebedrijf neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Hiervoor gebruikt het Vlaams Energiebedrijf beveiligingstechnieken en -procedures waarover om veiligheidsredenen geen details worden vermeld op deze pagina.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dpo@veb.be(link stuurt een e-mail).

 1. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen.  De meest recente versie van de Privacyverklaring is steeds terug te vinden op de website van het Vlaams Energiebedrijf.